Athens-rally

 

Eric Toussaint* – 5 Temmuz 2015

 
Katlanılmaz, yasadışı ve gayrimeşru borç kendi ekonomik kaderini tayin hakkını ve temel insan haklarını ihlal ettiğinde…

 

Hayır’ın güzel tarihi zaferi, Yunan yurttaşlarının alacaklıların şantajına boyun eğmeyi reddettiklerini bir kez daha gösteriyor. Yunan Parlamentosu tarafından kurulmuş olan Kamu Borcu Hakikat Komisyonunun ön raporunda ortaya koyulmuş olduğu gibi, bir devletin yasadışı, katlanılmaz ve gayrimeşru borcunu tek yanlı olarak askıya almasına ya da ödemeyi reddetmesine imkân veren çok sayıda hukuki argüman mevcut.
 
Yunan örneğinde, böyle bir tek yanlı eylem şu argümanlara dayandırılabilecektir: Alacaklıların, Yunanistan’ı kendi ulusal hukukunu ve insan haklarıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerini çiğnemeye iten kötü niyeti; insan haklarının, daha önceki hükümetlerin alacaklılarla veya Troyka ile imzaladıkları anlaşmalar gibi anlaşmalara göre üstünlüğü; zorlama; Yunan egemenliğini ve Anayasasını ayan beyan ihlal eden adil olmayan hükümler ve son olarak, uluslararası hukukun bir devlete, alacaklılarının, devletin mali egemenliğine kasıtlı bir biçimde zarar veren, onu katlanılmaz, yasadışı ve gayrimeşru borcu üstlenmeye mecbur eden, kendi ekonomik kaderini tayin hakkını ve temel insan haklarını ihlal eden yasadışı eylemlerine karşı, karşıt önlemler alma hakkını tanıması.
 
Sürdürülemez borç söz konusu olduğunda, her devlet, olağanüstü durumlarda, ağır ve yakın bir ciddi tehlike tarafından tehdit edilen temel çıkarları korumak için zorunluluktan destek alma hakkına hukuken sahiptir. Böyle bir durumda, Devlet, yürürlükteki borç sözleşmeleri örneğinde olduğu gibi, tehlikeyi artıran uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf tutulabilecektir.
 
Son olarak, devletler, borç anapara ve faiz taksit ödemeleri sürdürülemez hâle geldiğinde, kendilerini tek taraflı olarak borç ödeme gücünden yoksun ilan etme hakkına sahiptir ki böyle bir durumda hiçbir haksız fiil işlemez ve dolayısıyla hiçbir sorumluluk yüklenmezler.

 

Çeviren: Osman S. Binatlı

 

* Eric Toussaint Yunan Meclis Başkanı tarafından kurulmuş olan Yunan Borcu Hakikat Komisyonunun bilimsel koordinatörü ve CADTM International’ın sözcüsüdür. (www.cadtm.org)

 

yaparani

 

Küreselleşme olgusunu, neo-liberal saldırıyı ve Üçüncü Dünya’nın borç bunalımını incelediği kitabı “Ya Paranı Ya Canını – Dünya Bankası ve IMF’nin Üçüncü Dünya Politikaları” Yazın Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. (Eric Toussaint – Ya Paranı Ya Canını)